Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Chính sách

1. Sử dụng trang web ATA Logistics

1.1. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả các phần của trang web ATA Logistics tại http://congtyxuatnhapkhau.org. Trang web này được thực hiện bởi ATA Logistics và các đại lý được ủy quyền (trong các điều khoản này, cùng "ATA Logistics").

1.2. Bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, hoặc bất kỳ vật liệu khác từ ATA Logistics qua hoặc được tạo ra bởi hoặc được đưa lên các trang web, hoặc các dịch vụ hoặc các cơ sở khác qua trang web, chỉ có thể được truy cập, duyệt, tải về, yêu cầu hoặc nhận được bất kỳ chủ đề người sử dụng: (1) các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây, và (2) bất kỳ hướng dẫn bổ sung, điều khoản hoặc điều kiện xuất hiện trên các trang web theo thời gian và áp dụng đối với nội dung hoặc dịch vụ cụ thể mà người sử dụng sử dụng (gọi chung là "Điều khoản"). Truy cập hay sử dụng các trang web hoặc nội dung hoặc dịch vụ của người sử dụng sẽ được coi là sự chấp nhận và đồng ý các điều khoản của người dùng.

1.3. Nếu người dùng truy cập vào trang web hoặc nhận hay sử dụng nội dung hoặc dịch vụ thay mặt cho bất kỳ bên nào khác (bao gồm cả các công ty cơ thể), bên đó cũng sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản như thể nó là người dùng. Các lệnh người dùng và đại diện cho rằng anh / cô ấy được ủy quyền bởi bất kỳ bên đó để ràng buộc bên với các điều khoản.

2. Tình trạng của Điều khoản

2.1. Khác hơn được quy định trong điều khoản 2.2 đến 2.4 dưới đây, những điều khoản này sẽ không ảnh hưởng hoặc là một phần của các điều khoản của bất kỳ báo giá hoặc hợp đồng dịch vụ giao nhận vận tải với ATA Logistics. "Dịch vụ Giao thông vận tải" bao gồm, nhưng không giới hạn: vận tải biển và vận tải hàng không, cũng như hàng hóa trên đất liền khác xử lý như dịch vụ vận tải đường bộ, môi giới nhà hải quan, vận chuyển hàng hóa và quản lý giao thông vận tải hoặc.

2.2. Dịch vụ vận tải ATA Logistics được cung cấp bởi các đại lý ủy quyền của ATA Logistics và / hoặc, và không phải bởi bất kỳ bên nào khác.

2.3. ATA Logistics sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đối phó với bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu báo giá nhận thông qua trang web, nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ trong quá đáp ứng.

2.4. Bất kỳ báo giá hoặc hợp đồng dịch vụ vận chuyển được cung cấp theo và chịu thuế được công bố ATA Logistics và hóa đơn của các điều khoản và điều kiện vận, có thể được cập nhật theo thời gian của ATA Logistics. Bản sao hóa đơn của các điều khoản và điều kiện vận có sẵn trên trang web.

3. Quyền sở hữu trí tuệ và quyền khác

3.1. Quyền sở hữu của tất cả các tác giả, quyền sở dữ liệu, bằng sáng chế, thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ, tên sản phẩm hoặc các quyền thiết kế (đã đăng ký hoặc không đăng ký), bí mật thương mại và thông tin bí mật và bất kỳ quyền tương tự hiện có trên lãnh thổ bất kỳ hiện tại hay trong tương lai ("Quyền Sở hữu trí tuệ ") và quyền và lợi ích trong tất cả các tên miền, thương hiệu, biểu tượng hoặc xây dựng thương hiệu xuất hiện trên các trang web hoặc nội dung, hoặc nếu không liên quan đến cấu trúc của các trang web và bất kỳ dịch vụ được cung cấp bởi ATA Logistics thông qua trang web tương tự, sẽ vest trong ATA Logistics hoặc cấp giấy phép.

3.2. Người dùng có thể sử dụng các trang web và nội dung và các dịch vụ có sẵn thông qua các trang web chỉ dành cho các mục đích dự đoán hợp lý của các trang web, hay nói cách khác là hợp lý có thể được dự kiến trong quá trình của bất kỳ mối quan hệ với ATA Logistics, và phù hợp với bất kỳ yêu cầu từ thời gian trên trang web.Người dùng có thể không truy cập các khu vực hạn chế của trang web trừ khi người dùng đã được ủy quyền thích hợp và một mật khẩu (hoặc thiết bị truy cập khác) từ ATA Logistics. Người dùng có thể không: (1) sử dụng hoặc cho phép bất kỳ bên nào khác để sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web, nội dung hoặc dịch vụ liên quan đến các hoạt động vi phạm luật pháp liên quan, vi phạm quyền bất kỳ bên thứ ba, hoặc vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn áp dụng, nội dung yêu cầu hoặc mã số, (2) gửi hoặc truyền thông qua các trang web bất kỳ thông tin, vật liệu hoặc nội dung có thể là hoặc có thể khuyến khích hành vi đó có thể là bất hợp pháp, đe dọa, lăng mạ, phỉ báng, khiêu dâm, thô tục, khiêu dâm, thô tục hoặc không đứng đắn hoặc ( 3) sử dụng các trang web với mục đích hoặc như một phương tiện để gửi 'ngọn lửa' hoặc 'rác' email.

3.3. Người dùng phải mua các từ bỏ bất kỳ quyền nhân thân trong bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc nội dung khác hoặc các thành phần được hoặc được giới thiệu bởi người dùng đến các trang web ("Vật liệu sử dụng"). Người dùng không thể thay đổi cho phép ATA Hậu cần và cấp phép của mình để sử dụng bất kỳ vật liệu tài cho tất cả các mục đích kinh doanh hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn: sao chép, sửa đổi, kết hợp vào các vật liệu khác, xuất bản hoặc cung cấp cho bên thứ ba (và cho phép bên thứ ba đó để sử dụng và tái cấp phép Vật liệu người dùng) bất cứ nơi nào trên thế giới. Các thành viên đồng ý nhận bất kỳ bước cần thiết (bao gồm hoàn thành tài liệu) trong bất kỳ thẩm quyền để thi hành điều khoản này.

3.4. ATA Logistics không đảm bảo hoặc đại diện cho các người dùng hay sử dụng của những người khác của nội dung hoặc các dịch vụ có sẵn thông qua trang web sẽ không vi phạm các quyền của bên thứ ba.

4. Lỗi

4.1. ATA Logistics sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng nội dung phản ánh chính xác hoặc là: (1) các hồ sơ có liên quan tổ chức trên hệ thống máy tính ATA Logistics của, hoặc (2) thông tin nhận được từ bên ngoài ATA Logistics, đối tượng quy định tại khoản 4.2 dưới đây .

4.2. Nội dung được cung cấp cho mục đích thông tin, và ATA Logistics không bảo đảm, đại diện, bảo đảm hoặc cam kết rằng bất kỳ một phần của nó là chính xác, đầy đủ, lỗi, đầy đủ hoặc up-to-ngày tại thời điểm nó được truy cập. Người dùng nên thực hiện yêu cầu của mình để đáp ứng bản thân về tính chính xác và đầy đủ của bất kỳ nội dung trước khi dựa vào nó.

4.3. Trừ khi được nêu trong các Điều khoản,ATA Logistics không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm của một bảo hành ngụ ý hay hạn, bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động, chất lượng, phù hợp cho mục đích của trang web hoặc nội dung bất kỳ hoặc dịch vụ.

4.4. Những thành viên chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bất kỳ vật liệu người dùng. Các thành viên phải đảm bảo rằng liệu tài không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba và không phải là nói xấu, trái pháp luật, trái đạo đức hoặc có khả năng vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền hoặc yêu cầu hoặc để làm phát sinh bất kỳ khiếu nại tổn thất hoặc thiệt hại bởi bất kỳ bên thứ ba. Các thành viên có trách nhiệm bồi thường cho ATA Logistics chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, thiệt hại hoặc nghĩa vụ khác phải chịu đựng bởi ATA Logistics là kết quả của bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc tiềm năng bởi người sử dụng nghĩa vụ của mình.

5. Các trang web siêu liên kết

5.1. Trang web này có thể chứa các liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web được điều hành bởi bên thứ ba.ATA Logistics không đảm bảo hay đại diện nào liên quan đến bất kỳ trang web bên thứ ba. Tất cả các trang web của bên thứ ba là hoàn toàn riêng biệt và độc lập từ trang web này và ATA Logistics không có bất kỳ kiểm soát nội dung hoặc hoạt động của trang web đó. ATA Logistics không xác nhận trang web của bên thứ ba, và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm đối với sự tồn tại, hoạt động, nội dung, hoặc sử dụng các trang web của bên thứ ba đó.

5.2. Một người dùng có thể siêu liên kết đến bất kỳ khu vực hạn chế của các trang web cung cấp mà người dùng phù hợp với các điều khoản sau đây hoặc bất kỳ điều khoản khác được đăng trên các trang web theo thời gian.

5.3. Người dùng có thể không: (1) tái tạo trong bất kỳ cách nào bất kỳ nội dung xuất hiện trên trang web trừ khi có thỏa thuận trước bằng văn bản ATA Logistics của, (2) tạo ra một môi trường biên giới hoặc trình duyệt xung quanh hoặc khung nội dung bất kỳ hoặc tạo ra bất kỳ ấn tượng rằng nội dung là đã cung cấp hoặc thuộc sở hữu của bất kỳ bên nào khác hơn ATA Logistics, (3) thông tin sai lệch hoặc giả hiện nay về ATA Logistics, dịch vụ hoặc nội dung của nó, (4) xuyên tạc mối quan hệ ATA Logistics với người dùng liên kết (hoặc bất kỳ bên thứ ba); ( 5) tạo ra bất kỳ ý nghĩa hoặc suy luận rằng ATA Logistics xác nhận người dùng kết nối hoặc dịch vụ của mình (hoặc bất kỳ bên thứ ba hoặc dịch vụ của mình), (6) sử dụng hoặc tái tạo biểu tượng, nhãn hiệu, tên ATA Logistics của, (7) có chứa hoặc hiển thị bất kỳ nội dung có thể được hiểu như khiêu dâm, bôi nhọ, nói xấu, khó chịu, xúc phạm, khiêu dâm, hoặc không phù hợp trong bất kỳ cách nào khác, (8) chứa các vật liệu, nội dung hay bất cứ điều gì khác mà có thể vi phạm luật pháp của bất kỳ thẩm quyền.

5.4. Người dùng phải ghi rõ rằng các trang web ATA Logistics được điều hành bởi ATA Hậu cần và không được kiểm soát bởi hoặc liên quan hoặc kết nối với các trang web liên kết, và các điều khoản và điều kiện ATA Logistics của áp dụng đối với việc sử dụng của ATA hậu cần trang web.

5.5. Theo yêu cầu, mọi người sử dụng ngay lập tức phải loại bỏ bất kỳ liên kết đặt trên hoặc liên kết với bất kỳ khu vực của trang web. Người dùng sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba truy cập hoặc lấy thông tin từ các trang web thay mặt cho người dùng.

5.6. Người dùng có thể không chạy chương trình phần mềm, script, macro hoặc bất kỳ vật liệu tương tự khác đối với hoặc liên quan đến bất kỳ phần nào của trang web. Người dùng có thể không có bất kỳ hành động gây nguy hiểm, thỏa hiệp hoặc cản trở sự ổn định và hoạt động của trang web hoặc vi phạm các quyền hoặc liên quan đến trang web hoặc bất kỳ vật liệu xuất hiện trên đó.

6. An ninh

6.1. Người dùng đồng ý tuân thủ bất kỳ hướng dẫn hợp lý ATA Logistics có thể phát hành theo thời gian liên quan đến an ninh của trang web.

6.2. Các thành viên phải đảm bảo rằng anh ta không làm ảnh hưởng tới an ninh của trang web hoặc các hệ thống hoặc sự an toàn của ATA Logistics hoặc bất kỳ người sử dụng khác của trang web hoặc bất kỳ khách hàng của ATA Logistics và các chi nhánh, công ty liên kết hoặc các đại lý trong bất kỳ cách nào.

6.3. Cả người dùng và ATA Logistics từng phải áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo rằng thông tin liên lạc không bị ảnh hưởng bởi virus máy tính hoặc các thành phần phá hoại hoặc gây rối khác, và để đảm bảo không có thành phần như vậy được truyền tới ATA Logistics, trang web hoặc dùng, hoặc thông qua các trang web.

7. Trách nhiệm

7.1. ATA Logistics, chi nhánh, công ty liên kết và các đại lý không có trách nhiệm gì đối với bất kỳ việc sử dụng nội dung, dịch vụ hoặc trang web, bất kỳ cách nào, cho:

7.1.1. thiệt hại kinh tế dưới mọi hình thức, chẳng hạn như thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả hay thiệt hại, mất lợi nhuận hoặc lỗ của khách hàng;

7.1.2. đặc biệt hay trừng phạt;

7.1.3. gián đoạn kinh doanh, mất mát dữ liệu hoặc chậm trễ, hoặc

7.1.4. bất kỳ quyết định hoặc hành động, trong sự phụ thuộc vào bất kỳ thông tin hoặc đại diện khác được thực hiện hoặc được công bố liên quan đến bất kỳ nội dung, dịch vụ hoặc các trang web.

7.2. Trách nhiệm tổng của ATA Logistics, chi nhánh, công ty liên kết và các đại lý để người dùng và bất kỳ người nào đại diện cho người dùng, bất kỳ cách nào ra khỏi hoặc kết hợp với các Điều khoản và / hoặc các trang web, dịch vụ hoặc nội dung (bao gồm cả liên quan đến do sơ suất) thì trong tổng hợp, đối với bất kỳ khiếu nại, hay một loạt các tuyên bố kết nối phát sinh từ nguyên nhân tương tự trong bất kỳ năm dương lịch, không vượt quá 500 USD (đô la Mỹ năm trăm).

7.3. Các thành viên không được mang và phải đảm bảo rằng không có tuyên bố được đưa ra chống lại ATA Logistics, chi nhánh, công ty liên kết và các đại lý, đối với số tiền vượt quá giới hạn trách nhiệm tổng hợp quy định tại khoản 7.2.

7.4. Người dùng được khuyên nên để có được nơi thích hợp, bảo hiểm với chi phí riêng của mình, để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại vượt quá giới hạn quy định tại khoản 7.2 ở trên.

7.5. Không có gì trong các Điều khoản này loại trừ trách nhiệm cho cái chết, bị thương hoặc gian lận.

7.6. Trừ khi được nêu trong các Điều khoản, ATA Logistics và các chi nhánh, công ty liên kết và các đại lý không có trách nhiệm gì đối với việc sử dụng các nội dung, dịch vụ hoặc trang web, bất kỳ cách nào.

8. Linh tinh

8.1. Sử dụng các trang web hoặc các nội dung hoặc dịch vụ có thể bị một số yêu cầu pháp lý hoặc quy định trong khu vực pháp lý cụ thể. Người dùng chỉ có thể truy cập hoặc sử dụng trang web, nội dung hoặc dịch vụ trong phạm vi truy cập hoặc việc sử dụng đó được phép của pháp luật hoặc các quy định có liên quan trong thẩm quyền của người dùng.

8.2. ATA Logistics và các chi nhánh, công ty liên kết và các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chậm trễ hoặc không liên quan đến trang web, nội dung hay bất kỳ dịch vụ, gây ra toàn bộ hoặc một phần bởi bất kỳ thiết bị, hệ thống hoặc mạng thất bại, bị gián đoạn hoặc chưa có của Internet, gián đoạn nguồn cung cấp điện, các hành động của chính phủ hay cơ quan chính phủ, sự xuất hiện tự nhiên, quy định pháp luật, hành động công nghiệp, chiến tranh, hành động khủng bố, hoặc bất cứ điều gì khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó.

8.3. Các điều khoản thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây, truyền thông, cơ quan đại diện và các cuộc thảo luận giữa các bên liên quan đến trang web, nội dung hoặc dịch vụ.

8.4. Bất kỳ sửa đổi có mục đích hay từ bỏ các Điều khoản sẽ không ràng buộc ATA Logistics trừ khi nó là bằng văn bản và có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của ATA Logistics.

8.5. Tài liệu tham khảo trong các Điều khoản để 'bằng văn bản' hoặc 'viết' bao gồm thông tin liên lạc bằng email hoặc hình thức điện tử khác.

8.6. Mỗi phòng trong số quy định của các Điều khoản này là tách khỏi những người khác và nếu một hoặc nhiều trong số họ không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, phần còn lại không bị ảnh hưởng trong bất kỳ cách nào.

8.7. Các quyền của ATA Logistics theo các Điều khoản có thể được thực hiện thường xuyên khi cần thiết và được tích lũy và không loại trừ quyền của mình theo bất kỳ luật áp dụng. Bất kỳ sự chậm trễ trong việc thi hành hay không thi hành bất kỳ quyền nào như vậy không phải là một sự từ bỏ quyền đó.

8.8. Người dùng có thể không bán, chuyển nhượng, hoặc chuyển giao, hoặc một phần với bất kỳ quyền hay lợi ích theo bằng các quy định của các Điều khoản mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ATA Logistics.

8.9. ATA Logistics có thể thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của trang web, nội dung hoặc dịch vụ hoặc thay đổi các Điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người dùng đồng ý để định kỳ xem xét lại các trang web và các điều khoản để ông nhận thức được bất kỳ thay đổi.

8.10.ATA Logistics có thể hỗ trợ hoặc hợp tác với các cơ quan trong bất kỳ thẩm quyền liên quan đến bất kỳ hướng nào hoặc yêu cầu tiết lộ cá nhân hoặc các thông tin khác liên quan đến bất kỳ người dùng hoặc việc sử dụng của trang web, nội dung hoặc dịch vụ.

8.11. ATA Logistics và các đại lý tương ứng, cộng sự của họ và những chi nhánh ("Bên liên quan") có trách nhiệm vì lợi ích của tất cả các quy định tại các Điều khoản bày tỏ là vì lợi ích của "ATA Logistics" cũng như các điều khoản pháp luật và thẩm quyền

8.12. Điều khoản này sẽ bị pháp luật Việt Nam và các tranh chấp, khiếu nại, vấn đề xây dựng, giải thích phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web, bao gồm cả các điều khoản, phải chịu quyền tài phán độc quyền của tòa án Việt Nam.

-----------------------------------------------

1.      Use of ATA Logistics website

1.1.   These terms apply to all parts of the ATA Logistics website at http://congtyxuatnhapkhau.org. The website is made available by ATA Logistics and its authorised agents (in these terms, together “ATA Logistics”).

1.2.   Any information, data, text, images, video or audio, or any other materials available from ATA Logistics via or generated by or posted to the website, or other services or facilities via the website, may only be accessed, browsed, downloaded, requested or received by any user subject to: (1) the terms and conditions set out below; and (2) any additional instructions, terms or conditions which appear on the website from time to time and apply to particular content or services which the user uses (together referred to as the “Terms”).  Access to or use of the website or the content or services by the user shall be deemed to constitute acceptance of and agreement to these terms by the user.

1.3.   If the user accesses the website or receives or uses content or services on behalf of any other party (including any body corporate), that party shall also be bound by these Terms as if it were the User.  The User warrants and represents that he/she is authorised by any such party to bind that party to these terms.

2.      Status of Terms

2.1.   Other than as set out in clauses 2.2 to 2.4 below, these terms shall not affect or form part of the terms of any quotation or contract for freight forwarding services with ATA Logistics. “Transport Services” includes, without limitation: ocean freight and airfreight, as well as other land-based cargo handling such as trucking, customs house brokerage, and freight or transportation management services.

2.2.   ATA Logistics transport services are provided by ATA Logistics and/or its authorised agents, and not by any other party.

2.3.   ATA Logistics shall use reasonable endeavours to respond to any query or request for quotation received via the website, but shall not be responsible for any delay in so responding.

2.4.   Any quotation or contract for transport services is provided in accordance with and subject to ATA Logistics’s published tariff and bill of lading terms and conditions, as may be updated from time to time by ATA Logistics. Copies of the bill of lading terms and conditions are available on the website.

3.      Intellectual Property Rights and Other Rights

3.1.   Ownership of all copyrights, database rights, patents, trade or service marks, product names or design rights (whether registered or unregistered), trade secrets and confidential information and any similar rights existing in any territory now or in the future (“Intellectual Property Rights”) and similar rights and interests in all domain names, trade marks, logos or branding appearing on the website or Content, or otherwise relating to the structure of the website and any Services offered by ATA Logistics via the website, shall vest in ATA Logistics or its licensors.

3.2.   The User may use the website and the Content and Services available via the website only for the purposes reasonably anticipated by the website, or otherwise as might reasonably be expected in the course of any relationship with ATA Logistics, and in accordance with any requirements from time to time on the website. The User may not access restricted areas of the website unless the User has obtained appropriate authorisation and a password (or other access device) from ATA Logistics. The User may not: (1) use or permit any other party to use all or any part of the website, Content or Services in connection with activities that breach any relevant laws, infringe any third party’s rights, or breach any applicable standards, content requirements or codes; (2) post to or transmit through the website any information, materials or content that might be or might encourage conduct that might be unlawful, threatening, abusive, defamatory, obscene, vulgar, pornographic, profane or indecent; or (3) use the website for the purpose of or as a means to send ‘flame’ or ‘spam’ emails.

3.3.   The User shall procure the waiver of any moral rights in any information, data or other content or materials posted or introduced by the User to the website (“User Materials”). The User irrevocably authorises ATA Logistics and its licensees to use any User Materials for all reasonable business purposes, including without limitation: copying, amending, incorporating into other materials, publishing or otherwise providing to third parties (and permitting such third parties to use and sublicense the User Materials) anywhere in the world. The User agrees to take any required steps (including completing documentation) in any jurisdiction to give effect to this clause.

3.4.   ATA Logistics does not warrant or represent that the User’s or any other party’s use of the Content or the Services available via the website will not infringe the rights of third parties.

4.      Errors

4.1.   ATA Logistics will use all reasonable endeavours to ensure that the Content accurately reflects either: (1) relevant records held on ATA Logistics’s computer systems; or (2) information received from a party other than ATA Logistics, subject to clause 4.2 below.

4.2.   The Content is provided for informative purposes only, and ATA Logistics makes no warranties, representations, guarantees or undertakings that any part of it is accurate, sufficient, error-free, complete or up-to-date at the time it is accessed. The User should make his own enquiries to satisfy himself of the accuracy and completeness of any Content before relying on it.

4.3.   Except as set out in these Terms, ATA Logistics shall have no liability for any breach of an implied warranty or term, including (without limitation) any breaches in relation to the operation, quality or fitness for purpose of the website or any Content or Service.

4.4.   The User is responsible for the accuracy and completeness of any User Materials. The User shall ensure that User Materials do not infringe any intellectual property or other rights of any third party and are not defamatory, unlawful, immoral or otherwise likely to breach or infringe any right or requirement or to give rise to any claim for loss or damage by any third party. The User shall indemnify ATA Logistics against any claims, losses, actions, proceedings, damages or other liabilities suffered by ATA Logistics as a result of any actual or potential breach by the User of its obligations.

5.      Hyperlinked websites

5.1.   The website may contain links or references to websites operated by third parties.  ATA Logistics makes no warranties or representations whatsoever regarding any third party websites.  All third party websites are wholly separate and independent from this website and ATA Logistics does not have any control over the content or operation of such websites. ATA Logistics does not endorse third party websites, and does not accept any responsibility for the existence, operation, content, or use of such third party websites.

5.2.   A User may hyperlink to any unrestricted area of the website provided that the User complies with the following terms or any other terms posted on the website from time to time.

5.3.   The User may not: (1) replicate in any way any Content appearing on the website unless with ATA Logistics’s prior written agreement; (2) create a border environment or browser around or otherwise frame any Content or create any impression that the Content is supplied or owned by any other party than ATA Logistics; (3) present misleading or false information about ATA Logistics, its services or Content; (4) misrepresent ATA Logistics’s relationship with the linking User (or any third party); (5) create any implication or inference that ATA Logistics endorses the linking User or its services (or any third party or its services); (6) use or reproduce ATA Logistics’s logo, trademarks or name; (7) contain or display any content that could be construed as obscene, libellous, defamatory, distasteful, offensive, pornographic, or inappropriate in any other way; (8) contain materials, content or anything else that might violate any laws of any jurisdiction.

5.4.   The User must clearly indicate that the ATA Logistics website is operated by ATA Logistics and is not controlled by or otherwise associated or connected with the linked website, and that ATA Logistics’s terms and conditions apply in relation to any use of the ATA Logistics website.

5.5.   On request, any User must immediately remove any link placed on or linking to any area of the website. The User shall not permit any third party to access or retrieve information from the website on the User’s behalf.

5.6.   The User may not run software programs, scripts, macros or any other similar materials against or in relation to any part of the website. The User may not take any action to endanger, compromise or hamper the stability and operation of the website or infringe rights in or relating to the website or any materials appearing on it.

6.      Security

6.1.   The User agrees to comply with any reasonable instructions ATA Logistics may issue from time to time regarding security of the website.

6.2.   The User must ensure that he does not compromise the security of the website or systems or the security of ATA Logistics or any other users of the website or any customers of ATA Logistics and its affiliates, associates or agents in any way.

6.3.   Both the User and ATA Logistics shall each take all reasonable precautions to ensure that communications are not affected by computer viruses or other destructive or disruptive components, and to ensure no such components are transmitted to ATA Logistics, the website or the User, or via the website.

7.      Liability

7.1.   ATA Logistics, its affiliates, associates and agents shall have no liability whatsoever in respect of any use of the Content, Services or website, howsoever arising, for:

7.1.1.      economic loss in any form, such as indirect or consequential loss or damage, loss of profit or loss of customers;

7.1.2.      special or punitive damages;

7.1.3.      business interruption, loss of data or delay; or

7.1.4.      any decision made, or action taken, in reliance on any information or other representation made or published in relation to any Content, Services or the website.

7.2.   The total liability of ATA Logistics, its affiliates, associates and agents to the User and any person acting on the User’s behalf, howsoever arising out of or in connection with these Terms and/or the website, Services or Content (including in relation to negligence) shall, in aggregate, in respect of any claim, or series of connected claims arising out of the same cause in any calendar year, not exceed USD 500 (United States Dollars Five Hundred).

7.3.   The User shall not bring and shall ensure that no claims are brought against ATA Logistics, its affiliates, associates and agents, for amounts exceeding the aggregate limit of liability set out in clause 7.2.

7.4.   The User is advised to obtain where appropriate, insurance cover at his own cost, to prevent any losses exceeding the limit set out in clause 7.2 above.

7.5.   Nothing in these Terms shall exclude liability for death, personal injury or fraud.

7.6.   Except as set out in these Terms, ATA Logistics and its affiliates, associates and agents shall have no liability whatsoever in respect of the use of the Content, Services or website, howsoever arising.

8.      Miscellaneous

8.1.   Use of the website or of the Content or Services may be subject to certain legal or regulatory requirements in particular jurisdictions. The User may only access or use the website, Content or Services to the extent such access or use is permitted by relevant laws or regulations in the User’s jurisdiction.

8.2.   ATA Logistics and its affiliates, associates and agents will not be liable for any loss, damage, delay or failure in relation to the website, Content or any Services, caused in whole or in part by any equipment, system or network failure, interruption or unavailability of the Internet, interruption to power supplies, the action of any government or governmental agency, natural occurrence, law or regulation, industrial action, war, terrorist action, or anything else beyond its reasonable control.

8.3.   These Terms supersede all previous agreements, communications, representations and discussions between the parties relating to the website, Content or Services.

8.4.   Any purported modification or waiver of these Terms shall not bind ATA Logistics unless it is in writing and signed by an authorised representative of ATA Logistics.

8.5.   References in these Terms to ‘in writing’ or ‘written’ include communication by email or other electronic form.

8.6.   Each of the provisions of these Terms is severable from the others and if one or more of them is void, illegal or unenforceable, the remainder shall not be affected in any way.

8.7.   The rights of ATA Logistics under these Terms may be exercised as often as necessary and are cumulative and not exclusive of its rights under any applicable law. Any delay in the exercise or non-exercise of any such right is not a waiver of that right.

8.8.   The User may not sell, assign, or otherwise transfer or part with any right or benefit conferred by any provision of these Terms without ATA Logistics’s prior written consent.

8.9.   ATA Logistics may change or remove any part of the website, Content or Services or change these Terms at any time without prior notice. The User agrees to periodically review the website and these Terms so that he is aware of any changes.

8.10. ATA Logistics may assist or co-operate with authorities in any jurisdiction in relation to any direction or request to disclose personal or other information regarding any User or the use of the website, Content or Services.

8.11. ATA Logistics and their respective agents, associates and affiliates (“Relevant Parties”) shall have the benefit of all provisions in these Terms expressed to be for the benefit of “ATA Logistics” as well as the law and jurisdiction clause

8.12. These Terms shall be subject to Vietnamese law and any dispute, claim, matter of construction or interpretation arising out of or relating to the website, including these Terms, shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Vietnamese courts.

Xem thêm >>>

Hệ thống quản trị chuỗi (SCM) là gì?

Xuất nhập khẩu và các ưu nhược điểm

KHÁI NIỆM VỀ LOGISTICS

CƯỚC BIỂN VÀ PHỤ PHÍ CỞ BẢN ( LOCAL CHARGE)

 


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>

Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET